Chitwan UPVC Pvt. Ltd. Bharatpur -12 near Dhangada Mandir, Naurange